XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

KẾT QUẢ MAX 3D
03/ 07 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
571
631
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
448
203
410
087
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
305
684
073
527
910
242
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
353
211
914
769
580
707
114
020
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 12 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 36 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 107 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 100 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 62
Giải năm - 150K 315
Giải sáu - 40K 3376
KẾT QUẢ MAX 3D
28/ 06 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
398
551
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
993
519
662
919
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
510
306
093
380
520
586
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
772
918
867
591
605
314
422
411
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 18 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 70 Giải nhất - 40Tr 3
Giải nhì - 210Tr 57 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 68 Giải ba - 5Tr 1
Giải tư - 1Tr 34
Giải năm - 150K 472
Giải sáu - 40K 3503
KẾT QUẢ MAX 3D
26/ 06 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
443
532
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
275
039
977
916
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
865
078
630
275
723
436
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
678
522
424
167
706
372
993
637
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 27 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 50 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 54 Giải nhì - 10Tr 5
Giải ba - 100K 117 Giải ba - 5Tr 2
Giải tư - 1Tr 51
Giải năm - 150K 418
Giải sáu - 40K 3853
KẾT QUẢ MAX 3D
24/ 06 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
825
663
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
377
661
355
554
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
148
851
602
822
619
273
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
795
107
599
549
322
921
432
630
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 11 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350Tr 71 Giải nhất - 40Tr 3
Giải nhì - 210Tr 92 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 113 Giải ba - 5Tr 2
Giải tư - 1Tr 49
Giải năm - 150K 504
Giải sáu - 40K 4966
KẾT QUẢ MAX 3D
19/ 06 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
340
260
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
597
845
507
434
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
330
387
765
589
366
159
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
368
768
090
253
847
892
125
537
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 12 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 99 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 126 Giải nhì - 10Tr 5
Giải ba - 100K 123 Giải ba - 5Tr 5
Giải tư - 1Tr 36
Giải năm - 150K 408
Giải sáu - 40K 3884
KẾT QUẢ MAX 3D
17/ 06 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
687
382
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
866
359
553
146
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
220
772
240
461
740
506
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
122
728
603
050
687
347
302
746
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 32 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 56 Giải nhất - 40Tr 2
Giải nhì - 210Tr 78 Giải nhì - 10Tr 3
Giải ba - 100K 104 Giải ba - 5Tr 1
Giải tư - 1Tr 32
Giải năm - 150K 595
Giải sáu - 40K 5347
KẾT QUẢ MAX 3D
14/ 06 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
870
689
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
686
881
543
581
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
415
870
959
244
994
412
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
219
779
161
503
468
577
577
096
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 46 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 47 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210Tr 79 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 140 Giải ba - 5Tr 7
Giải tư - 1Tr 39
Giải năm - 150K 399
Giải sáu - 40K 4029

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số