XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

KẾT QUẢ MAX 3D
10/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
640
693
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
794
352
115
474
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
901
478
102
528
750
054
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
141
839
223
833
708
432
116
592
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 16 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 38 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 61 Giải nhì - 10Tr 0
Giải ba - 100K 89 Giải ba - 5Tr 2
Giải tư - 1Tr 18
Giải năm - 150K 267
Giải sáu - 40K 2904
KẾT QUẢ MAX 3D
08/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
662
257
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
501
003
123
693
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
674
363
817
173
174
768
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
602
315
747
577
445
413
802
683
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 21 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 43 Giải nhất - 40Tr 3
Giải nhì - 210Tr 97 Giải nhì - 10Tr 4
Giải ba - 100K 94 Giải ba - 5Tr 2
Giải tư - 1Tr 29
Giải năm - 150K 289
Giải sáu - 40K 3227
KẾT QUẢ MAX 3D
06/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
629
001
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
224
967
812
216
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
641
064
690
636
175
625
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
741
341
937
181
119
803
820
683
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 69 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 64 Giải nhất - 40Tr 2
Giải nhì - 210Tr 72 Giải nhì - 10Tr 4
Giải ba - 100K 123 Giải ba - 5Tr 14
Giải tư - 1Tr 57
Giải năm - 150K 519
Giải sáu - 40K 4553
KẾT QUẢ MAX 3D
03/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
401
951
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
751
708
563
740
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
162
184
464
271
453
952
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
210
334
671
651
626
277
491
790
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 17 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 26 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 99 Giải nhì - 10Tr 4
Giải ba - 100K 74 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 26
Giải năm - 150K 286
Giải sáu - 40K 2868
KẾT QUẢ MAX 3D
01/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
478
509
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
328
834
493
561
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
706
851
589
589
069
706
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
143
347
165
349
167
002
716
432
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 19 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 35 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210Tr 278 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 85 Giải ba - 5Tr 5
Giải tư - 1Tr 36
Giải năm - 150K 385
Giải sáu - 40K 2879
KẾT QUẢ MAX 3D
30/ 10 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
661
071
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
580
703
912
221
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
361
936
812
363
123
791
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
376
162
801
632
480
941
094
595
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 15 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 65 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 129 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 65 Giải ba - 5Tr 26
Giải tư - 1Tr 56
Giải năm - 150K 424
Giải sáu - 40K 4370
KẾT QUẢ MAX 3D
27/ 10 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
317
811
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
512
203
999
800
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
839
394
094
616
617
457
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
217
678
546
950
223
728
249
591
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 27 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 16 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 75 Giải nhì - 10Tr 0
Giải ba - 100K 96 Giải ba - 5Tr 5
Giải tư - 1Tr 43
Giải năm - 150K 352
Giải sáu - 40K 2881

Màn hình dọc xổ số

youtube xổ số tuấn vũ