XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

KẾT QUẢ MAX 3D
17/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
618
788
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
292
265
058
446
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
424
390
467
837
550
739
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
330
970
216
224
411
648
637
966
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 18 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350Tr 25 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210Tr 57 Giải nhì - 10Tr 3
Giải ba - 100K 189 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 26
Giải năm - 150K 349
Giải sáu - 40K 2768
KẾT QUẢ MAX 3D
15/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
208
074
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
725
834
163
131
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
560
516
257
714
326
700
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
096
437
471
651
451
783
003
457
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 8 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 43 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 48 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 131 Giải ba - 5Tr 2
Giải tư - 1Tr 34
Giải năm - 150K 374
Giải sáu - 40K 2801
KẾT QUẢ MAX 3D
13/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
051
120
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
634
806
608
860
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
151
970
682
174
583
406
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
311
283
596
658
940
027
021
751
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 33 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 37 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210Tr 78 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 120 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 39
Giải năm - 150K 585
Giải sáu - 40K 4576
KẾT QUẢ MAX 3D
10/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
640
693
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
794
352
115
474
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
901
478
102
528
750
054
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
141
839
223
833
708
432
116
592
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 16 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 38 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 61 Giải nhì - 10Tr 0
Giải ba - 100K 89 Giải ba - 5Tr 2
Giải tư - 1Tr 18
Giải năm - 150K 267
Giải sáu - 40K 2904
KẾT QUẢ MAX 3D
08/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
662
257
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
501
003
123
693
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
674
363
817
173
174
768
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
602
315
747
577
445
413
802
683
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 21 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 43 Giải nhất - 40Tr 3
Giải nhì - 210Tr 97 Giải nhì - 10Tr 4
Giải ba - 100K 94 Giải ba - 5Tr 2
Giải tư - 1Tr 29
Giải năm - 150K 289
Giải sáu - 40K 3227
KẾT QUẢ MAX 3D
06/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
629
001
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
224
967
812
216
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
641
064
690
636
175
625
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
741
341
937
181
119
803
820
683
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 69 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 64 Giải nhất - 40Tr 2
Giải nhì - 210Tr 72 Giải nhì - 10Tr 4
Giải ba - 100K 123 Giải ba - 5Tr 14
Giải tư - 1Tr 57
Giải năm - 150K 519
Giải sáu - 40K 4553
KẾT QUẢ MAX 3D
03/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
401
951
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
751
708
563
740
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
162
184
464
271
453
952
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
210
334
671
651
626
277
491
790
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 17 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 26 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 99 Giải nhì - 10Tr 4
Giải ba - 100K 74 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 26
Giải năm - 150K 286
Giải sáu - 40K 2868

Màn hình dọc xổ số

youtube xổ số tuấn vũ