XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max3D Pro

KẾT QUẢ MAX3D PRO
01/ 06 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
657
097
2 Tỷ 0
Giải nhất
376
177
121
555
30Tr 0
Giải nhì
156
113
102
211
715
629
10Tr 8
Giải ba
952
976
288
461
568
932
789
399
4Tr 27
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 74
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 463
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 6,241
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
30/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
479
372
2 Tỷ 0
Giải nhất
517
809
163
624
30Tr 2
Giải nhì
161
880
695
616
381
585
10Tr 10
Giải ba
703
500
777
075
045
576
749
246
4Tr 6
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 60
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 769
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 4,682
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 1
KẾT QUẢ MAX3D PRO
28/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
343
229
2 Tỷ 0
Giải nhất
258
218
479
835
30Tr 14
Giải nhì
426
018
238
899
964
521
10Tr 5
Giải ba
220
318
632
953
416
541
388
204
4Tr 14
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 67
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 703
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,844
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
25/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
371
239
2 Tỷ 0
Giải nhất
270
633
859
723
30Tr 0
Giải nhì
070
392
525
784
621
024
10Tr 5
Giải ba
437
934
699
041
464
657
518
090
4Tr 4
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 35
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 407
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 3,564
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
18/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
837
331
2 Tỷ 0
Giải nhất
138
416
422
735
30Tr 1
Giải nhì
382
896
979
359
593
845
10Tr 2
Giải ba
012
045
372
082
894
860
075
736
4Tr 5
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 40
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 505
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 4,887
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
11/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
407
473
2 Tỷ 1
Giải nhất
726
627
024
275
30Tr 10
Giải nhì
654
132
172
200
337
833
10Tr 30
Giải ba
422
523
380
635
269
965
722
047
4Tr 16
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 107
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 511
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,449
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
09/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
708
318
2 Tỷ 0
Giải nhất
829
129
658
303
30Tr 3
Giải nhì
948
779
654
305
979
562
10Tr 7
Giải ba
444
065
544
502
769
387
019
623
4Tr 4
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 44
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 416
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,167
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số