XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

KẾT QUẢ MAX 3D
03/ 05 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
119
793
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
750
665
323
285
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
448
247
905
501
588
309
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
364
323
421
386
190
065
594
694
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 27 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 22 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 61 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 69 Giải ba - 5Tr 4
Giải tư - 1Tr 50
Giải năm - 150K 523
Giải sáu - 40K 3416
KẾT QUẢ MAX 3D
01/ 05 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
577
704
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
380
287
186
594
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
360
551
407
717
174
332
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
334
650
073
456
296
592
819
496
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 10 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 38 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 72 Giải nhì - 10Tr 6
Giải ba - 100K 116 Giải ba - 5Tr 5
Giải tư - 1Tr 35
Giải năm - 150K 345
Giải sáu - 40K 3393
KẾT QUẢ MAX 3D
29/ 04 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
171
119
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
882
271
027
078
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
431
340
087
988
744
204
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
476
806
441
918
490
218
865
255
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 43 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 52 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210Tr 80 Giải nhì - 10Tr 4
Giải ba - 100K 112 Giải ba - 5Tr 4
Giải tư - 1Tr 53
Giải năm - 150K 886
Giải sáu - 40K 4972
KẾT QUẢ MAX 3D
26/ 04 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
848
528
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
158
438
060
879
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
300
246
826
422
959
300
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
308
523
285
509
686
998
088
266
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 23 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 57 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 56 Giải nhì - 10Tr 5
Giải ba - 100K 82 Giải ba - 5Tr 1
Giải tư - 1Tr 32
Giải năm - 150K 452
Giải sáu - 40K 3843
KẾT QUẢ MAX 3D
24/ 04 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
200
297
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
501
387
402
733
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
043
024
346
578
729
548
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
545
067
608
388
305
726
700
216
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 15 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350Tr 35 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 77 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 78 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 42
Giải năm - 150K 438
Giải sáu - 40K 3503
KẾT QUẢ MAX 3D
22/ 04 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
879
319
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
299
833
926
356
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
686
270
011
983
076
048
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
271
131
766
852
100
760
835
225
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 40 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350Tr 86 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210Tr 75 Giải nhì - 10Tr 8
Giải ba - 100K 190 Giải ba - 5Tr 7
Giải tư - 1Tr 67
Giải năm - 150K 645
Giải sáu - 40K 5985
KẾT QUẢ MAX 3D
19/ 04 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
400
736
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
226
212
454
631
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
641
669
445
154
183
867
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
484
923
347
270
385
460
322
141
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 18 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 52 Giải nhất - 40Tr 2
Giải nhì - 210Tr 60 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 96 Giải ba - 5Tr 13
Giải tư - 1Tr 44
Giải năm - 150K 312
Giải sáu - 40K 3767

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số