XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

KẾT QUẢ MAX 3D
10/ 05 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
289
278
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
890
982
099
204
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
613
000
618
763
380
830
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
817
484
920
732
842
292
484
733
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 119 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350Tr 56 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 78 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 57 Giải ba - 5Tr 12
Giải tư - 1Tr 34
Giải năm - 150K 473
Giải sáu - 40K 3120
KẾT QUẢ MAX 3D
08/ 05 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
687
453
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
345
933
468
666
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
446
996
899
426
559
051
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
060
616
667
024
615
821
899
790
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 31 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 71 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210Tr 87 Giải nhì - 10Tr 3
Giải ba - 100K 85 Giải ba - 5Tr 7
Giải tư - 1Tr 35
Giải năm - 150K 283
Giải sáu - 40K 3506
KẾT QUẢ MAX 3D
06/ 05 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
713
446
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
061
858
288
321
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
167
529
730
305
585
336
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
000
096
578
780
367
233
050
943
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 11 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 36 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 76 Giải nhì - 10Tr 6
Giải ba - 100K 124 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 57
Giải năm - 150K 597
Giải sáu - 40K 5340
KẾT QUẢ MAX 3D
03/ 05 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
119
793
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
750
665
323
285
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
448
247
905
501
588
309
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
364
323
421
386
190
065
594
694
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 27 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 22 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 61 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 69 Giải ba - 5Tr 4
Giải tư - 1Tr 50
Giải năm - 150K 523
Giải sáu - 40K 3416
KẾT QUẢ MAX 3D
01/ 05 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
577
704
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
380
287
186
594
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
360
551
407
717
174
332
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
334
650
073
456
296
592
819
496
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 10 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 38 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 72 Giải nhì - 10Tr 6
Giải ba - 100K 116 Giải ba - 5Tr 5
Giải tư - 1Tr 35
Giải năm - 150K 345
Giải sáu - 40K 3393
KẾT QUẢ MAX 3D
29/ 04 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
171
119
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
882
271
027
078
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
431
340
087
988
744
204
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
476
806
441
918
490
218
865
255
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 43 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 52 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210Tr 80 Giải nhì - 10Tr 4
Giải ba - 100K 112 Giải ba - 5Tr 4
Giải tư - 1Tr 53
Giải năm - 150K 886
Giải sáu - 40K 4972
KẾT QUẢ MAX 3D
26/ 04 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
848
528
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
158
438
060
879
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
300
246
826
422
959
300
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
308
523
285
509
686
998
088
266
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 23 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 57 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 56 Giải nhì - 10Tr 5
Giải ba - 100K 82 Giải ba - 5Tr 1
Giải tư - 1Tr 32
Giải năm - 150K 452
Giải sáu - 40K 3843

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số