XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

KẾT QUẢ MAX 3D
10/ 07 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
630
172
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
985
124
646
271
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
016
038
466
438
781
237
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
381
030
343
805
963
601
193
516
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 12 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 56 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 48 Giải nhì - 10Tr 4
Giải ba - 100K 55 Giải ba - 5Tr 7
Giải tư - 1Tr 30
Giải năm - 150K 385
Giải sáu - 40K 3,194
KẾT QUẢ MAX 3D
08/ 07 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
534
467
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
823
933
435
908
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
365
341
639
313
877
154
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
393
970
831
147
384
284
017
784
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 86 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350Tr 63 Giải nhất - 40Tr 2
Giải nhì - 210Tr 164 Giải nhì - 10Tr 3
Giải ba - 100K 119 Giải ba - 5Tr 8
Giải tư - 1Tr 82
Giải năm - 150K 692
Giải sáu - 40K 5,143
KẾT QUẢ MAX 3D
05/ 07 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
769
867
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
769
564
514
056
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
509
811
579
438
389
628
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
579
691
374
022
137
275
147
341
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 24 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 39 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210Tr 95 Giải nhì - 10Tr 4
Giải ba - 100K 160 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 24
Giải năm - 150K 349
Giải sáu - 40K 3,804
KẾT QUẢ MAX 3D
03/ 07 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
571
631
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
448
203
410
087
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
305
684
073
527
910
242
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
353
211
914
769
580
707
114
020
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 12 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 36 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 107 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 100 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 62
Giải năm - 150K 315
Giải sáu - 40K 3376
KẾT QUẢ MAX 3D
28/ 06 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
398
551
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
993
519
662
919
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
510
306
093
380
520
586
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
772
918
867
591
605
314
422
411
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 18 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 70 Giải nhất - 40Tr 3
Giải nhì - 210Tr 57 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 68 Giải ba - 5Tr 1
Giải tư - 1Tr 34
Giải năm - 150K 472
Giải sáu - 40K 3503
KẾT QUẢ MAX 3D
26/ 06 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
443
532
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
275
039
977
916
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
865
078
630
275
723
436
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
678
522
424
167
706
372
993
637
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 27 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 50 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 54 Giải nhì - 10Tr 5
Giải ba - 100K 117 Giải ba - 5Tr 2
Giải tư - 1Tr 51
Giải năm - 150K 418
Giải sáu - 40K 3853
KẾT QUẢ MAX 3D
24/ 06 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
825
663
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
377
661
355
554
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
148
851
602
822
619
273
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
795
107
599
549
322
921
432
630
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 11 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350Tr 71 Giải nhất - 40Tr 3
Giải nhì - 210Tr 92 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 113 Giải ba - 5Tr 2
Giải tư - 1Tr 49
Giải năm - 150K 504
Giải sáu - 40K 4966

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số