XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

KẾT QUẢ MAX 3D
29/ 05 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
368
126
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
477
410
745
611
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
098
608
206
528
836
750
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
625
520
657
322
617
029
466
470
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 126 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 58 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 98 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 147 Giải ba - 5Tr 5
Giải tư - 1Tr 25
Giải năm - 150K 839
Giải sáu - 40K 3610
KẾT QUẢ MAX 3D
24/ 05 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
465
479
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
780
250
206
786
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
362
233
606
552
222
075
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
209
706
218
094
500
445
480
018
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 36 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 41 Giải nhất - 40Tr 31
Giải nhì - 210Tr 75 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 58 Giải ba - 5Tr 4
Giải tư - 1Tr 63
Giải năm - 150K 417
Giải sáu - 40K 3690
KẾT QUẢ MAX 3D
20/ 05 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
820
749
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
174
017
235
707
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
785
789
510
930
123
123
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
769
743
308
593
675
056
927
346
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 17 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 72 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210Tr 147 Giải nhì - 10Tr 24
Giải ba - 100K 110 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 70
Giải năm - 150K 498
Giải sáu - 40K 5508
KẾT QUẢ MAX 3D
17/ 05 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
750
193
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
202
250
007
800
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
499
570
233
548
604
739
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
047
966
682
748
494
549
052
659
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 14 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 44 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 113 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 67 Giải ba - 5Tr 6
Giải tư - 1Tr 40
Giải năm - 150K 306
Giải sáu - 40K 3450
KẾT QUẢ MAX 3D
15/ 05 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
388
887
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
883
167
854
931
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
510
133
637
876
075
756
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
193
683
756
800
682
877
807
163
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 20 Đặc biệt - 1Tỷ 2
Giải nhất - 350Tr 32 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 62 Giải nhì - 10Tr 3
Giải ba - 100K 82 Giải ba - 5Tr 1
Giải tư - 1Tr 30
Giải năm - 150K 445
Giải sáu - 40K 3064
KẾT QUẢ MAX 3D
10/ 05 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
289
278
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
890
982
099
204
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
613
000
618
763
380
830
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
817
484
920
732
842
292
484
733
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 119 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350Tr 56 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 78 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 57 Giải ba - 5Tr 12
Giải tư - 1Tr 34
Giải năm - 150K 473
Giải sáu - 40K 3120
KẾT QUẢ MAX 3D
08/ 05 2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
687
453
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
345
933
468
666
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
446
996
899
426
559
051
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
060
616
667
024
615
821
899
790
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 31 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 71 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210Tr 87 Giải nhì - 10Tr 3
Giải ba - 100K 85 Giải ba - 5Tr 7
Giải tư - 1Tr 35
Giải năm - 150K 283
Giải sáu - 40K 3506

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số